התנאים הכלליים של קידום פלוס

 1.  זכויות היוצרים על הקוד ועיצוב האתר הנם רכוש של החברה, הלקוח יוכל לקבל את קבצי האתר שעוצבו עבורו לשימושו בתום תקופת השירות.
 2. לחברה שמורה הזכות לציין קרדיט בתחתית האתר הכולל טקסט וקישור על פי שיקול דעתה אשר יופיע בכל עמודי האתר.
 3. תקופת חבילת השירות תחל להיספר עם העלאת האתר על השרת ושליחת הסקיצה ללקוח.
 4. החברה תייצר עבור הלקוח משתמש במערכת עם הרשאות לעריכת התוכן באתר בלבד.  
 5. החברה תהיה היחידה שמחזיקה משתמש עם הרשאות של מנהל במערכת ובאתר. 
 6. האתר נבנה במערכת בניית אתרים המופעלת על ידי החברה ויתארח בשרתי החברה בלבד. נפח האחסון של האתר יהיה בהתאם לחבילה שנבחרה והלקוח מתחייב לעשות שימוש הוגן וסביר במערכת ובשרתי החברה זאת בהתאם לתנאי השימוש של מערכת בניית האתרים.
 7. בניית האתר וחבילת השירות ניתנים כהטבה מיוחדת במסגרת שיתוף פעולה ולצורך כך נרכש עבור הלקוח עם ביצוע העסקה זיכיון לתקופה שבחר שלא ניתן להשיב את תמורתם, בהתאם לכך הסכם זה לא ניתן לביטול.
 8. במידה ולקוח שילם עבור עיצוב האתר משוריינים לו עקב כך מעצבים בסטודיו, לפיכך במידה ולקוח ביקש לעצור את העבודה לפני תחילת בניית הסקיצה ללקוח תינתן אפשרות לקבלת החזר בסך 50% מעלות עיצוב האתר.
 9. במידה ולקוח מעוניין להפסיק את חבילת השירות שנרכשה, יוכל לעשות זאת אך לא יינתן החזר כספי.
 10. עם תום תקופת חבילת השירות שנרכשה, בכדי לשמור על רציפות וזמינות האתר ברשת, תחודש חבילת שירות לתקופה נוספת כפי שנבחרה על ידי הלקוח באופן אוטומטי, אלא אם כן נמסרה הודעה אחרת.
 11. כחלק מחבילת השירות הלקוח זכאי לקבלת שירות תמיכה סיוע והדרכה על מערכת ניהול התוכן עד 3 שעות בשנה, לאחר עליית האתר לאוויר ניתן לרכוש חבילות שעות שירות נוספות בהתאם לצורך.
 12. לקידום פלוס לא תהיה חבות כלפיך ו/או כלפי צד ג' כלשהוא לרבות משתמשי הקצה, בגין כל נזק ישיר, עקיף, אינצידנטלי, מיוחד או תוצאתי, מכל סוג שהוא, הנוגע לשימושך במערכת, או לכל שימוש שהוא באתר שייבנה במערכת או בכל אתר או משאב המקושר, המופנה או הנגיש דרך אתר זה, או בגין שימוש בחומרים, מידע, מוצרים או שירותים כלשהם, הורדתם או גישה אליהם, לרבות, ומבלי לגרוע בכלליות האמור, אובדן רווחים, הפרעה למהלך העסקים, אובדן חסכונות או אובדן תוכניות או נתונים. לחברה תהא הזכות להמחות לצדדי ג' כל זכות ו\או התחייבות מכוח הסכמים עמה בהתאם לשיקול דעתה.
 13. מניין הימים לעניין האחסון ו/או תקופת ההתחייבות יחל להיספר החל מתום 14 יום ממועד חתימת ההעסקה מידה ולא נשלחו חומרים לעיצוב האתר, במידה ונשלחו החומרים לעיצוב והתכנים מניין הימים כאמור יחל להיספר מיום שליחת הסקיצה ללקוח.קרדיטים עבור החברה ולפלטפורמה הטכנולוגית יוצבו בתחתית האתר עם לינק לאתרים הרשמיים.
 14. בחתימתו להלן מאשר הלקוח לחברה לחייב את כרטיס האשראי שלו מידי חודש \ תקופה עבור השירות. פרטי הכרטיס יוזנו באמצעות הממשק האינטרנטי אשר תספק החברה ו\או בשיחה טלפונית ע"י נציג החברה.
 15. למתקשרים בהסכם זה לא תהא אפשרות לביטול, אלא רק בחלוף תקופת חבילת האחסון שנבחרה ממועד עליית האתר לאוויר, שכן בניית האתר הינה במחיר ההטבה בתנאי שהאתר יהיה פעיל בהתאם לתקופה שנבחרה וקידום פלוס תוכל להציגו כאתר לדוגמא.
 16. בתום תקופת חבילת האחסון שנבחרה, מובטח ללקוח שדמי האחסון ימשיכו להיות משולמים מדי חודש בחודשו בגובה המחיר החודשי של החבילה שנבחרה ולא יועלו, אלא אם כן נשלחה הודעה אחרת או הועברה בקשה למעבר לחבילה אחרת.
 17. המחיר אינו כולל רכישת שם דומיין, רכישת SSL, קידום / פרסום,  אנימציות בפלאש, חיבור למערכות מידע, בנייה של טפסי הרשמה ייחודיים, עלות רכישת פונטים או תמונות במידה וידרשו. כל שירות נוסף או סקיצה נוספת יינתן בעלות, לפי מחירון "שירותים נלווים" באמצעות לשכת השירות.
 18. כל זכויות היוצרים על התכנים באתר הינן באחריות הלקוח – מובהר כי אין ולא תהא זכות יוצרים בתבניות המשמשות בסיס לאתר ובעיצוב האתר.
 19. המחיר כולל רישיון שימוש במערכת קידום פלוס לצורך האתר, ואינו כולל את הזכויות על קוד התוכנה או מתן הקוד ומודולים.
 20. האתר יתארח בשרתי קידום פלוס או מטעמה בלבד, נפח האחסון יהיה עד MB100  ונפח התעבורה יהיה עד GB5 אלא אם כן נכתב אחרת בהסכם.
 21. הגישה והשימוש במערכת קידום פלוס ובאתר כפופים לתנאי השימוש הכלליים התקפים של קידום פלוס ולתנאים הכלליים של הפלטפורמות איתם היא פועלת ביחס לשימוש כאמור.
 22. האתר יותאם לצפייה ב- EXPLORER \ EDGE, וכן בדפדפני FIRE FOX, chrome,  SAFARI בגרסאותיהם המעודכנות.
 23. הלקוח יספק את החומרים לאתר בפורמט דיגיטאלי המתאים לאינטרנט, כל זכויות היוצרים על החומרים באתר הינן באחריות הלקוח בלבד.
 24. לוחות זמנים- השירות מתחיל מיד לאחר חתימת העסקה עם השיחה עמכם, קבלת החומרים ארגונם ואפיונם וקביעת מועד לעיצוב האתר, אנו מתחייבים ששליחת הסקיצה תיעשה תוך 45 ימי עסקים מיום אישור מבנה האתר והעברת כל התכנים (שליחת הסקיצה תחשב כסיפוק השירות), על הלקוח להשיב אישור או רשימת תיקונים מלאה ומסודרת לביצוע אשר תבוצע במלואה ולאחר מכן האתר יועלה לאוויר.
 25. באחריות הלקוח לאשר את התכנים המוזנים באתר, ובכל מקרה החברה אינה אחראית על התכנים המוזנים גנרית על ידה ועל מהימנותם.
 26. מובהר ומודגש בזאת כי הלקוח מכיר בכך שהחברה אינה בעלת הפעולות והתוצאות במנוע החיפוש ואינה שולטת בהן.  וכן כי החברה אינה מתחייבת, שתצליח להשיג תוצאות כאלה או אחרות שכן הדבר אינו נתון לשליטתה. כמו כן, הלקוח מכיר בכך שבשל ההטיות בתחרותיות היחסית של מספר מונחי חיפוש, שינויים חוזרים באלגוריתם של מנוע החיפוש וגורמים תחרותיים אחרים, לא ניתן להבטיח דירוגים במקום הראשון, או דירוגים עוקבים בעשרת המקומות הראשונים, או כל דירוג ספציפי לכל מונח חיפוש שהוא.
 27. לחברה לא תהיה חבות כלפיך או כלפי צד ג’ כלשהוא לרבות משתמשי הקצה, בגין כל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, הנוגע לשימוש במערכת או פעולות שבוצעו בהתאם להסכם זה לרבות בגין שימוש בחומרים, מידע, מוצרים או שירותים כלשהם, הורדתם או גישה אליהם, לרבות אובדן רווחים, הפרעה למהלך העסקים או אובדן תוכניות או נתונים.
 28. הלקוח מאשר שהוא יודע ומסכים ומסמיך את החברה שלצורך ניטור ובקרה וכן לצורכי אופטימיזציה ושיפור קמפיינים מוטמעים באתר הלקוח ובנכסיו הדיגיטלים על פי שיקול דעת החברה כלים לביצוע אנליזות ומעקב התנהגות גולשים, הטמעת פיקסלים וכדו', כמו כן לפי שיקול דעת החברה מוטמע מספר טלפון מדיד המפנה שיחות ללקוח ומקליט ועוקב אחר השיחות, מקור הגעתם ונתונים סטטיסטים נוספים המאפשרים לשפר את הקמפיינים והביצועים שלהם, עובדי החברה יכולים ומותרים להיחשף בכך למידע עסקי ו\או פרטי של הלקוח בנתונים או בשיחות והלקוח רשאי במידה ויבקש לפנות לחברה לבטל מעקב או מספר מדיד מסויים.
 29. משך זמן השירות בקידום דיגיטלי הינו למינימום 3 חודשים, לאחר 3 חודשים ניתן להפסיק את השירות בהודעה של חודש מראש, יצוין שבמידה ולקוח רכש אתר במסגרת חבילת הקידום עלות האתר תמשיך להיות משולמת ללא קשר לחבילת הקידום.
 30. ידוע למזמין כי החברה לא תבצע פעולות קידום ולא תבטיח לשמור על תוצאות שהושגו במידה ולא ימשיך לתקופות התקשרויות נוספות או במידה והלקוח ביקש לעצור את הקידום, בכל מקרה לא ימנע תשלום עד תום שנת השירות.
 31. עם החתימה על ההסכם מתחילה חברת "קידום פלוס" במתן השירות ומשקיעה משאבים רבים לצורך כך. לכן, בכל מקרה של ביטול ההסכם, הלקוח לא יהיה זכאי לכל החזר כספי, הלקוח מאשר כי ידוע לו שרוב העבודה וההשקעה של התוכנית השנתית נעשית ברבעון הראשון של שנת התוכנית, והתשלום החודשי הינו פריסה לצורך הנוחות בלבד ואינו משקף את יחס העבודה בפועל. 
 32. מכיוון שמדובר במנוע חיפוש דינמי עלולים לחול שינויים במיקום האתר בדפי החיפוש לפרקי זמן שונים ומסיבות שאינן תלויות בחברה אלא במנוע חיפוש עצמו. מובהר ללקוח כי אין בשינויים אלה כדי להוות עילה לטענה מכל סוג שהוא.
 33. הלקוח מתיר לחברה לפרסמו במסגרת תיק העבודות של החברה ולשים קרדיט ולינק לאתרה כלקוח המקודם על ידה, וכן להכניס את הלקוח לתוכנית החלפת הקישורים היוצאים מהאתר והנכנסים ברשת הקידום של החברה על פי שיקול דעתה.
 34. עם חתימה על הסכם קידום ו\או פרסום יחויב כרטיס האשראי בדמי ניהול לחודש הראשון לצורך תחילת העבודה, ובהמשך בכל תחילת חודש.  ידוע ללקוח שהחודש הראשון הינו מורכב ממחקרים, הזמנת תכנים והכנת תשתיות שונות לצורך ביצוע הקמפיין, במידה ובמועד החתימה לא קיים עדיין ללקוח אתר והאתר שאנו בונים ללקוח במסגרת הסכם מקביל לא עלה לאוויר לאחר החודש הראשון, הלקוח יהיה זכאי לתקופת שירות נוספת בתום השנה הזהה לתקופה שבין חלוף חודש לבין מועד עליית האתר לאוויר, זאת רק במידה ולא התנהל בתקופה זו קמפיין פייסבוק או קמפיין ממומן בגוגל.
 35. שירות לקוחות בנוגע לקידום יינתן באופן שוטף במייל, שירות טלפוני יהיה ניתן לקבל כל יום ג' בין השעות 10:00 עד 17:00.
 36. שירותי עיצוב נוספים במידה וידרשו, יינתנו בעלות של 250 ₪ לשעת סטודיו.
 37. מורשה החתימה של הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מורשה לבצע את ההזמנה בשם הלקוח וערב אישית לביצוע התשלום.
 38. דוחות חודשיים –לאחר הגעת מילת המפתח הראשונה לעמוד הראשון תחלו לקבל מדי חודש דו"ח למייל המציג את מיקום האתר שלכם בגוגל נכון לאותו היום על מנת שתוכלו לעקוב אחרי האתר שלכם ולראות שאכן מתבצעת העבודה בהתאם.
 39. תנאים אלה הנם כחלק מההסכם, במקרה של סתירה בינהם לכתוב בהסכם, הכתוב בהסכם ייגבר.
 40. כלקוח של קידום פלוס (טיקומפלוס בע"מ) אתה מאשר לנו בזאת להתקשר אליך טלפונית, לשלוח אליך מבצעים, הצעות מחיר עדכונים בדיוור או בעזרת מערכת לשליחת מסרים. 
 41. ט.ל.ח.
×